El primer pas per millorar la gestió integrada transfronterera es realizar un diagnòstic  de  les poblacions en funció de les diferents mesures de gestió espacial (Àrees Marines Protegides) i pesqueres.
Com?
– Caracterizació de les poblacions d’espècies indicadores en l’àrea d’estudi
Censos visuals in situ a partir d’escafandra autònoma i de vídeo submarí en les zones del litoral marí POCTEFA. Gràcies a submarinistes voluntaris que aplicaran protocols de censos visuals de peixos, i permetrà aportar dades durant i desprès del projecte.
– Cuantificació de l’esforç pesquer
A través de la col·laboració i formació dels pescadors es recopilaran dades d’esforç pesquer en les diferents àrees del litoral marí POCTEFA.
– Evaluació de canvis a llarg plaç i efecte del canvi climàtic
A través d’anàlisi de dades de captures i venta en la llotja de les espècies comercials i també a través del coneixement ecològic local dels actors del territori. Aquest anàlisi permet crear escenaris de futur a tenir en compte per les possibles mesures de gestió pesquera.

Una de les claus per al disseny eficient de les reserves marines és conèixer la mobilitat de les espècies que es pretén afavorir, i la connectivitat entre reserves.

Com?
– Identificació dels hàbitats d’alimentació
Es caracteritza el moviment i ús dels hàbitats de diverses espècies mitjançant tècniques de telemetria acústica: es marquen diversos individus de les espècies estudiades amb marques acústiques que emeten senyals que són rebudes i emmagatzemades per una xarxa de receptors fixos. L’anàlisi de tots els senyals rebuts permet l’estudi dels moviments dels individus marcats.
– Identificació dels hàbitats de assentament i cria
Es realitzen prospeccions visuals en els diversos hàbitats susceptibles a l’assentament de les espècies estudiades.

– Identificació dels hàbitats de reproducció
S’hi identifiquen zones i hàbitats de reproducció mitjançant telemetria acústica i la col·laboració de la ciència ciutadana, a través de censos visuals i entrevistes amb pescadors.

Com?
– Disseny de noves  eines especials de gestió
Es  realitza una revisió de les mesures espacials actuals en les diferents àrees del litoral POCTEFA i es disenya un catàleg de noves mesures de gestió complementaries interfronteres con gestors de les Àrees Marines  Protegides del litoral POCTEFA, gestors pesquers, actors del territorio y científics.
– Diseny de nous eines de gestió pesquera
Es realitza una revisió de les mesures pesqueres actuals en las diferents àrees del litoral POCTEFA i es dissenya un catàleg de nueves mesures de gestió complementàries interfrontereres con gestors de les Àrees Marines Protegides del litoral POCTEFA, gestors pesqueros, actors del territori i científics.
– Disseny de mesures de cogestió per part dels actors locals
Revisió dels usos per part dels actors del territori (sector pesquer i recreatiu) actuals en les diferents àrees del litoral POCTEFA i  disseny d’un catàleg de bones pràctiques.